NZYGKXJ2020-062询价采购再次公告

发布者:翁翎发布时间:2020-10-16浏览次数:10

我校各部门近期拟购置一批教学和科研设备,欢迎各公司积极参与报价。请各公司仔细阅读附件中的《注意事项》并填写报价单。

 

附件1NZYGKXJ2020-062参考型号及参数要求

附件2:关于NZYGKXJ2020-062价单填写的注意事项

附件3NZYGKXJ2020-062制报价单

附件4:重要参数比较表

附件5:技术支持性文件

 

南京中医药大学国有资产与实验室管理处

                                        20201016

附件1-废弃物专用耗材清单.xlsx

附件2:关于NZYGKXJ2020-062询价单填写的注意事项.docx

附件3-危废识别标签范例.docx

附件4:重要参数比较表.docx

附件5:技术支持性文件.docx

附件6:询价谈判进校人员信息登记表.xlsx